Fascinați de aluminiu din 1979

Hai să discutăm la 0040 773 796 543

Siguranța în muncă

Altur SA s-a angajat să respecte drepturile omului pentru lucrători și să îi trateze pe aceștia cu demnitate și respect, așa cum este înțeles acest lucru de către comunitatea internațională. Acest lucru se aplică tuturor lucrătorilor, inclusiv celor temporari, emigranți, studenți, cu contract, angajați direct și oricărui alt tip de lucrători. Standardele recunoscute, așa cum sunt prezentate în secțiunea Referințe, au fost utilizate în pregătirea acestui cod și pot fi o sursă utilă de informații suplimentare.

Documente de referinta :

Managementul resurselor umane, cod AQ-PM-07 revizia 9/12.10.2017

A) Munca

Standardele de muncă sunt:

1) Alegerea liberă a unui loc de muncă

Nu este permisă munca forțată, impusă (inclusiv pentru plata datoriilor) sau ucenicia, munca forțată sau în regim de exploatare în închisoare, sclavia sau traficul de persoane. Aceasta include transportul, adăpostirea, recrutarea, transferul sau primirea de persoane prin mijloace de amenințare, forță, obligare, răpire sau fraudă pentru muncă sau servicii. Nu vor exista niciun fel de restricții nejustificate ale libertății de mișcare a lucrătorilor în cadrul unității, în plus față de restricții nejustificate cu privire la intrarea sau ieșirea din unitățile prevăzute de companie, inclusiv, dacă este cazul, din dormitoarele sau spațiile de locuit ale lucrătorilor. În cadrul procesului de angajare, lucrătorii trebuie să primească un contract de angajare scris în limba lor maternă, cuprinzând o descriere a clauzelor și a condițiilor de angajare. Lucrătorii străini emigranți trebuie să primească contractul de muncă înainte ca lucrătorul să plece din țara sa de origine și nu vor fi permise înlocuiri sau modificări în contractul de muncă la sosirea în țara de destinație, cu excepția situației în care respectivele modificări sunt făcute pentru respectarea legislației locale și oferirea de condiții egale sau mai bune. Întreaga activitate de muncă trebuie desfășurată de bunăvoie și lucrătorii sunt liberi să părăsească locul de muncă în orice moment sau să ceară încetarea contractului lor de muncă fără penalizare dacă se furnizează o notificare în conformitate cu contractul lucrătorului. Angajatorul, nu au dreptul de a reține sau de a distruge, ascunde sau confisca documente de identitate sau de imigrare, precum documentele de identitate eliberate de guvern, pașapoarte, permise de muncă. Angajatorii pot reține documente numai dacă aceste acțiuni sunt cerute de lege. În acest caz, în niciun moment angajaților nu trebuie să li se refuze accesul la documentele lor. Lucrătorilor nu li se va cere să plătească onorarii de recrutare către agenții sau sub agenții ale angajatorilor, ori alte taxe în legătură cu angajarea. Dacă se descoperă că s-au plătit astfel de onorarii, ele sunt rambursate lucrătorilor.

2) Lucrătorii tineri

Munca prestată de către copii nu va fi utilizată în nicio etapă a producției. Termenul „copil” se referă la orice persoană cu vârsta de până la 15 ani sau până la vârsta la care trebuie să finalizeze învățământul obligatoriu sau până la vârsta minimă pentru angajare în țară, ținânduse cont de vârsta care este cea mai mare din cele menționate. Angajatorul va implementa un mecanism adecvat pentru a verifica vârsta lucrătorilor. Este sprijinită utilizarea de programe justificate de învățare la locul de muncă, care să respecte toate legile și reglementările aplicabile. Lucrătorii cu vârsta sub 18 ani (lucrătorii tineri) nu prestează nicio muncă ce poate să le pună în pericol sănătatea sau siguranța, inclusiv ture de noapte și ore suplimentare. Angajatorul va asigura gestionarea corespunzătoare a lucrătorilor studenți prin menținerea adecvată a unor documente de evidență a studenților, verificarea prealabilă riguroasă a partenerilor educaționali și protejarea drepturilor studenților în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. Angajatorul va asigura sprijin și instruire adecvate pentru toți lucrătorii studenți. În lipsa unor legi locale, rata salarizării pentru lucrătorii studenți, pentru stagiari și pentru ucenici este cel puțin identică cu rata de salarizare a altor lucrători la nivel de începători ce efectuează operațiuni identice sau similare. În cazul în care se identifică munca copiilor, este furnizată asistență/remediere. Raportare in Analiza anuala efectuata de Management cod AQ-PM-05-01

3) Orele de lucru

Studiile efectuate asupra practicilor de afaceri demonstrează în mod clar legătura existentă între surmenajul lucrătorilor și reducerea productivității, creșterea ratei de demisie și creșterea numărului de accidente și de boli. Timpul de lucru nu trebuie să depășească limita maximă stabilită de legislația locală. În plus, o săptămână de lucru nu trebuie să aibă mai mult de 48 de ore, incluzând orele suplimentare, cu excepția situațiilor de urgență sau a situațiilor neobișnuite. Toate orele suplimentare trebuie să fie voluntare. Lucrătorii primesc cel puțin o zi liberă la fiecare șapte zile. Raportare in Analiza anuala efectuata de Management cod AQ-PM-05-01

4) Salarii și beneficii

Salariile lucrătorilor sunt plătite în conformitate cu toate legile privind salarizarea aplicabile, inclusiv cele privind salariile minime, orele suplimentare și beneficiile obligatorii prin lege si contractul colectiv de munca incheiat cu organizatiile sindicale representative din companaie. În conformitate cu legislația locală, lucrătorii sunt plătiți pentru munca suplimentară cu un tarif de remunerare convenit in contractul colectiv de munca incheiat cu organizatiile sindicale representative din companaie. Reducerea salariului, ca măsură disciplinară, nu este permisă. Pentru fiecare perioadă de plată, lucrătorii primesc la timp un talon inteligibil de plată a salariului, ce include informații suficiente pentru a verifica acuratețea compensației pentru munca prestată. Toate cazurile în care se utilizează muncă temporară, servicii de plasare a forței de muncă sau activități externalizate vor fi în limitele legii locale.

5) Tratamentul uman

Nu vor exista niciun fel de tratamente dure și inumane, inclusiv violență, violență pe considerente de gen, hărțuire sexuală, abuz sexual, pedepse corporale, constrângere mentală sau fizică, intimidare, umilire în public, sau abuz verbal asupra lucrătorilor; și nu vor fi proferate amenințări cu privire la astfel de tratamente. Politicile și procedurile disciplinare ce susțin aceste obligații vor fi definite și comunicate în mod clar lucrătorilor.

6) Nediscriminarea/interzicerea hărțuirii

Angajatorul se angajeze să asigure un loc de muncă fără hărțuire și discriminare ilegală. Compania nu se va angaja în acțiuni de discriminare pe considerente de rasă, culoare, vârstă, sex, orientare sexuală, identitate de gen și de exprimare, etnie sau origine națională, handicap, sarcină, religie, apartenență politică, apartenență sindicală, statut de veteran de război, informații genetice protejate sau stare civilă în practicile de angajare și de muncă, cum ar fi salariile, promovările, recompensele, precum și accesul la instruire. Lucrătorii beneficiază în limite rezonabile, de spații corespunzătoare pentru practicile religioase. În plus, lucrătorii sau potențialii lucrători nu trebuie supuși unor analize medicale, inclusiv teste de sarcină sau de virginitate, sau unor examinări medicale ce ar putea fi utilizate într-un mod discriminator. Această prevedere a fost elaborată în baza Convenției privind discriminarea (Angajare și ocupare) a OIM (nr. 111).

7) Libertatea de asociere

În conformitate cu legislația locală, Altur SA respectă dreptul tuturor lucrătorilor de a forma și a adera la sindicate, la libera lor alegere, de a negocia în mod colectiv și de a participa la adunări pașnice și, de asemenea, respectă dreptul lucrătorilor de a nu participa la astfel de activități. Lucrătorii și/sau reprezentanții acestora pot comunica deschis și pot transmite conducerii idei și preocupări privind condițiile de muncă și practicile de conducere, fără teamă de discriminare, represalii, intimidare sau hărțuire.

B. Sanatate si Securitate

Altur SA recunoaste faptul că, în plus față de reducerea incidenței accidentelor și a îmbolnăvirilor la locul de muncă, un mediu de lucru sigur și sănătos îmbunătățește calitatea produselor și a serviciilor, nivelul constant al producției și retenția lucrătorilor, precum și moralul acestora. Altur SA recunoaste, de asemenea, faptul că ascultarea în mod constant a părerii lucrătorilor și formarea continuă a acestora sunt esențiale în identificarea și rezolvarea problemelor de sănătate și securitate la locul de muncă.

Sisteme recunoscute de management, precum ISO 45001 și liniile directoare OIM cu privire la securitatea și sănătatea la locul de muncă au fost folosite ca materiale de referință în pregătirea acestui cod și pot fi o sursă utilă de informații suplimentare.

Standardele de sănătate și securitate sunt următoarele:

1) Securitatea la locul de muncă

Potențialul lucrătorilor de expunere la pericole pentru sănătate și siguranță (noxe, surse chimice, electrice și alte surse de energie, incendii, vehicule și pericole de cădere etc.) trebuiesc identificate, evaluate și atenuate folosind ierarhia mijloacelor de control, care include eliminarea pericolului, înlocuirea proceselor sau materialelor, controlul printr-o proiectare adecvată, implementarea unor mijloace de control de natură tehnică și administrativă, întreținerea preventivă și proceduri de lucru sigure (inclusiv blocarea/etichetarea) și furnizarea de instruire continuă în domeniul sănătății și securității ocupaționale. În cazul în care riscurile nu pot fi controlate în mod adecvat prin aceste mijloace, lucrătorii trebuie dotați cu un echipament adecvat de protecție, bine întreținut, și trebuie să primească materiale educaționale cu privire la riscurile asociate acestor pericole. Trebuie, de asemenea, luate măsuri rezonabile pentru a muta femeile gravide și mamele care alăptează din spațiile cu condiții de lucru periculoase, pentru a elimina sau a reduce orice risc la adresa sănătății și securității la locul de muncă pentru femeile gravide și mamele care alăptează, inclusiv acele riscuri asociate cu sarcinile lor profesionale, precum și pentru a crea spații corespunzătoare, în limite rezonabile, pentru mamele care alăptează.

2) Pregătirea pentru situații de urgență

Potențialele situații și evenimente de urgență trebuie să fie identificate și evaluate, iar impactul acestora trebuie redus prin punerea în aplicare a planurilor de urgență și a procedurile de intervenție, care includ raportarea de urgență, proceduri de notificare și de evacuare a angajaților, instruirea lucrătorilor și exerciții de urgență. Exercițiile de urgență trebuie executate cel puțin anual sau conform legislației locale, oricare dintre aceste cerințe este mai stringentă. Planurile de urgență trebuie să includă, de asemenea, echipamente adecvate de detectarea și de suprimare a incendiilor, căi de evacuare clare și neobstrucționate, posibilități adecvate de evacuare, informații de contact pentru serviciile de urgență și planuri de recuperare. Aceste planuri și proceduri se concentrează pe reducerea efectelor nocive asupra vieții, mediului și activelor deținute. Graficul cu simularile pentru situatii de urgenta va fi intocmit anuala – cod AQ-PSM-04-F10. Rezultatele simularilor si Planurile de masuri vor fi prezentate in Analiza anuala efectuata de Management cod AQ-PM-05-01 .

Documente asociate :

1.Program de masuri pentru prevenirea situatiilor de pe anul 2023, cod AQ-PSM-04-F4

2.Lista planurilor cadru de interventie in situatii de urgenta in ALTUR SA, cod AQ-PSM-04-F12 revizia 10/24.10.2017

3.Plan de interventie in situatii de urgenta ,cod AQ-PSM-04-F2 revizia 10/24.10.2017

4. Plan evacuare personal si materiale din amplasament, cod AQ-PSM-04-F8

3) Accidentele de muncă și bolile profesionale

Trebuie puse în aplicare proceduri și sisteme pentru prevenirea, gestionarea, urmărirea și raportarea accidentelor de muncă și a bolilor ocupaționale, inclusiv dispoziții privind:

încurajarea lucrătorilor să raporteze, clasificarea și înregistrarea cazurilor de accidentare și de boală, asigurarea tratamentelor medicale necesare, investigarea cazurilor și implementarea măsurilor corective pentru înlăturarea cauzelor acestora și facilitarea revenirii lucrătorilor la lucru.. Comisia de Analiza a accidentelor de munca va identifica cauzele producerii accidentelor si masurile corrective. Accidentele de munca vor fi raportate la Inspectoratul Teritoriala de Munca ( ITM), precum si cauzele producerii si masurile intreprinse.

4) Igiena industrială

Expunerea lucrătorilor la agenți chimici, biologici și fizici urmează să fie identificată, evaluată și controlată conform ierarhiei mijloacelor de control. Dacă au fost identificate orice pericole potențiale, angajatorul va căuta oportunități de eliminare și/sau reducere a acestora. Dacă eliminarea sau reducerea pericolelor nu este fezabilă, potențialele pericole trebuie controlate prin mijloace corespunzătoare de control de natură structurală, tehnică și administrativă. Atunci când pericolele nu pot fi controlate în mod adecvat prin astfel de mijloace, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție pentru utilizare echipamente individuale de protecție adecvate, bine întreținute și gratuite. Programele de protecție se vor desfășura în mod continuu și vor include materiale educaționale privind riscurile asociate acestor pericole.

5) Munca fizică solicitantă

Expunerea lucrătorilor la riscurile presupuse de activitățile fizice solicitante, inclusiv manipularea manuală a materialelor și ridicarea repetitivă sau a unor obiecte grele, statul prelungit în picioare și operațiunile cu grad mare de repetitivitate sau operațiunile de asamblare ce necesită forță, trebuie identificată, evaluată și controlată.

6) Sistemele de protecție prevăzute la nivelul utilajelor

Utilajele de producție și de altă natură sunt evaluate pentru identificarea pericolelor privind securitatea. Trebuie prevăzute și menținute în mod corespunzător sisteme fizice de protecție, elemente de blocare și bariere, acolo unde utilajele reprezintă un pericol de accidentare pentru lucrători.

7) Salubritatea, hrana și locuința

Lucrătorii trebuie să aibă acces liber la instalații curate de toaletă, apă potabilă și facilități curate de preparare și stocare a produselor alimentare, precum și pentru servirea mesei. Dormitoarele pentru lucrători puse la dispoziție de către angajator trebuie întreținute pentru a fi curate și sigure și trebuie prevăzute cu căi de evacuare de urgență corespunzătoare, cu apă caldă pentru baie și duș, cu instalații de încălzire și ventilație adecvate și cu un spațiu personal rezonabil pentru depozitarea de articole de uz personal sau de valoare, împreună cu privilegii de intrare și de ieșire rezonabile.

8) Comunicarea privind sănătatea și securitatea

Altur SA trebuie să asigure lucrătorilor accesul la informații și instruire privind sănătatea și securitatea la locul de muncă în limba maternă a lucrătorului sau într-o limbă pe lucrătorul o poate înțelege pentru a cunoaște toate pericolele identificate la locul de muncă la care sunt expuși lucrătorii, inclusiv, dar fără a se limita la pericolele mecanice, electrice, chimice, fizice și de incendiu. Informațiile cu privire la sănătate și securitate vor fi afișate la vedere în unitate sau plasate într-un loc ușor de identificat și accesibil de către lucrători. Cursurile de instruire sunt oferite tuturor lucrătorilor înainte de începerea activității și, ulterior, în mod regulat. Angajații vor fi încurajați să semnaleze orice preocupări privind sănătatea și siguranța, fără represalii.

REFERINȚE

Pentru elaborarea acestui cod au fost utilizate standardele de mai jos care pot reprezenta o sursă utilă de informații suplimentare.