Fascinați de aluminiu din 1979

Hai să discutăm la 0040 773 796 543

Mediu

Altur SA recunoaste faptul că responsabilitatea față de mediu este parte integrantă a fabricării de produse de clasă mondială. Altur SA va identifica impactul asupra mediului și vor reduce efectele negative asupra comunității, mediului înconjurător și resurselor naturale din cadrul operațiunilor de fabricație, protejând, în același timp, sănătatea și siguranța publicului. Sisteme recunoscute de management, precum ISO 14001 și Sistemul de management de mediu și audit (EMAS), au fost folosite ca materiale de referință în pregătirea acestui cod și pot fi o sursă utilă de informații suplimentare.

Documente associate :

1. Declaratia de Politica de Mediu AQ-PM-02-02.

2. Obiectivele de Mediu AQ-PM-03-01

Standardele privind mediul sunt următoarele:

1) Autorizațiile de mediu și raportarea privind mediul

Autorizatia integrate de Mediu Nr.1/22.07.2013 revizuita la data de 17.03.2021, trebuie menținuta și ținuta la zi ( vize anuale emise de Agentia de Mediu Olt ). Toate autorizațiile (de exemplu, monitorizarea deversărilor), aprobările și înregistrările necesare privind mediul și trebuie respectate cerințele operaționale și de raportare aferente.

2) Prevenirea poluării și reducerea resurselor

Emisiile și deversările de poluanți, precum și generarea de deșeuri, trebuie reduse sau eliminate la sursă sau prin practici, cum ar fi utilizarea de echipamente de control al poluării, modificarea proceselor de producție, de întreținere și ale instalațiilor sau prin alte mijloace. Utilizarea de resurse naturale, inclusiv apă, combustibili etc., trebuie să urmeze un proces de economisire prin practici precum modificarea proceselor de producție, de întreținere și ale instalațiilor, înlocuirea materialelor, reutilizarea, conservarea, reciclarea sau prin alte mijloace.

Documente associate :

  1. Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosin\ele de apă potenâial poluatoare, cod AQ-PSM-04-07 revizia 8/15.07.2021
  2. Program de monitorizare si masurare a factorilor de mediu, cod AQ-PSM-05-01 revizia 6/22.10.2018
  3. Programul de prevenire a generarii deseurilor

3) Substanțele periculoase

Produsele chimice, deșeurile și alte materiale care prezintă un pericol pentru oameni și mediu trebuie identificate, etichetate și gestionate pentru a asigura manipularea, deplasarea, depozitarea, utilizarea, reciclarea sau reutilizarea și eliminarea lor în condiții de siguranță.

4) Deșeurile solide

Altur SA a implementat o metodă sistematică pentru a identifica, gestiona, reduce, și sau elimina sau reciclarea în mod responsabil deșeurile solide (nepericuloase).

In acest sens deseurile de zguri si span de aluminiu sunt reciclate si reintroduse in

procesul de productie.

5) Emisiile atmosferice

Emisiile atmosferice de substanțe chimice organice volatile, aerosoli, substanțe corozive, particule, substanțe chimice și produse secundare din combustie generate de operațiuni care diminuează stratul de ozon trebuie descrise, monitorizate în mod curent, controlate și tratate

după cum este necesar înainte de deversare. Substanțele cu efect de reducere a ozonului trebuie gestionate în mod eficient în conformitate cu Protocolul de la Montreal și cu reglementările aplicabile. Participanții vor realiza monitorizarea de rutină a performanței sistemelor sale de control al emisiilor atmosferice.

Documente de referinta :

  1. Program de monitorizare si masurare a factorilor de mediu, cod AQ-PSM-05-01 revizia 6/22.10.2018
  2. Raportari lunare care Agentia de Mediu cu valorile masurate

6) Restricționarea materialelor

Altur SA respecta toate legile, reglementările și cerințele clientilor cu privire la interzicerea sau restricționarea utilizării anumitor substanțe în produse și în procesul de fabricație, inclusiv etichetarea pentru reciclare și eliminare.

Documente de referinta :

  1. Raportare IMDS
  2. Raportare CMRT

7) Gestionarea resurselor de apă

Altur SA va implementa un program de gestionare a resurselor de apă care să documenteze, să descrie și să monitorizeze sursele de apă, utilizarea acestora și procesele de deversare, să identifice oportunități de conservare a apei și să controleze canalele de contaminare. Toate apele uzate trebuie descrise, monitorizate, controlate și tratate după cum este necesar, înainte de evacuare sau eliminare. Participanții vor realiza monitorizarea de rutină a performanței sistemelor proprii de tratare și epurare a apelor uzate pentru a asigura o performanță optimă și respectarea cerințelor de reglementare. Raportare in Analiza anuala efectuata de Management cod AQ-PM-05-01

8) Consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră

Altur SA a stabilitit ca obiectiv de reducere a gazelor cu efect de seră la nivelul întregii companii. Consumul de energie și toate emisiile relevante de gaze cu efect de seră sunt urmărite, documentate și raportate public în raport cu obiectivul de reducere a gazelor cu efect de seră. Altur SA trebuie să caute permanent metode pentru a-și îmbunătăți eficiența energetică și pentru a-și reduce consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră. Raportare in Analiza anuala efectuata de Management cod AQ-PM-05-01.

REFERINȚE

Pentru elaborarea acestui cod au fost utilizate standardele de mai jos care pot reprezenta o sursă utilă de informații suplimentare.